Reset Password

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
Show Password

รอบที่ 2 โควตา

4 ก.พ. 2562 - 23 มี.ค. 2562
ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
300 บาท
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot