เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 โควตา
30 พ.ค. 2562 - 9 มิ.ย. 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

30 พ.ค. 2562 - 9 มิ.ย. 2562
: ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
300 บาท
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot