สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ

เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร. ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้ลงทะเบียนจากเว็บส่วนกลาง ทปอ.
Show Password

รอบที่ 1 PORTFOLIO

1 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561
ใช้ GPAX, Portfolio, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
300 บาท
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot