# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ แผนการเรียน รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000047 Marketing หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
2 19105000049 Business Engilsh หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
3 19105000048 International Business Adminsitration หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
4 19105000037 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1.ใช้ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.สอบสัมภาษณ์
50 สมัคร
5 19101000002 การจัดการการโรงแรม ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 3
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
6 19101000003 การจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
7 19105000042 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
55 สมัคร
8 19105000035 การตลาด ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1.ใช้ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.สอบสัมภาษณ์
80 สมัคร
9 19105000036 การตลาด ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1.ใช้ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
10 19101000001 การท่องเที่ยว ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 3
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
35 สมัคร
11 19105000041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
55 สมัคร
12 19103000018 การผลิตพืช ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
13 19106000053 การศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
14 19106000050 การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.25 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
15 19105000043 การเงิน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
60 สมัคร
16 19111000081 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
35 สมัคร
17 19109000072 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
18 19105000040 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.5
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์- คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
19 19102000017 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
20 19107000054 จิตรกรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
2 สมัคร
21 19109000073 ชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3.ไม่รับตาบอดสี
20 สมัคร
22 19107000065 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4. สอบปฏิบัติ
5 สมัคร
23 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4. สอบปฏิบัติ
5 สมัคร
24 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงานด้านการออกแบบทั่วไป
5 สมัคร
25 19111000133 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ
(เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า2.50
3. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
26 19107000063 นาฏศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4. สอบปฏิบัติ
10 สมัคร
27 19105000044 บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
55 สมัคร
28 19107000055 ประติมากรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
2 สมัคร
29 19103000020 ประมง ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
30 19112000083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
3. ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
4. สอบข้อเขียนกรณีที่มหาวิทยาลัยกำหนด
47 สมัคร
31 19109000078 ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3. ไม่รับตาบอดสี
15 สมัคร
32 19101000005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.75 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
33 19105000039 วิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1.ใช้ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
34 19109000077 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
35 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์-คณิต GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.สอบสัมภาษณ์
50 สมัคร
36 19104000107 วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ ( 4 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.7
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.70
2. สอบสัมภาษณ์

4 สาขาวิชาประกอบด้วย
-วิศวกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
- วิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ
60 สมัคร
37 19102000011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
38 19104000029 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.7
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.70
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
39 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
40 19104000030 วิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.7
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.70
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
41 19104000085 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
42 19102000010 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
43 19104000025 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
44 19104000144 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
45 19104000143 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
46 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
47 19104000024 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
48 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
49 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
50 19102000012 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
51 19102000006 วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
52 19102000007 วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
53 19106000117 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.25 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
54 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
2 สมัคร
55 19107000057 ศิลปะไทย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
2 สมัคร
56 19110000079 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. สอบปฏิบัติ
4. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
57 19110000080 สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3. สอบปฏิบัติ
4. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
58 19109000074 สถิติประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
59 19103000019 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
60 19111000082 สุขภาพและความงาม ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ
(เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
61 19104000023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (7 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์

7 สาขาวิชา ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
135 สมัคร
62 19107000058 ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3. แฟ้มสะสมผลงานด้านออกแบบนิเทศศิลป์
2 สมัคร
63 19107000059 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์3.แฟ้มสะสมผลงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
2 สมัคร
64 19107000060 ออกแบบภายใน ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงานด้านออกแบบภายใน
2 สมัคร
65 19101000004 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 3
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
50 สมัคร
66 19106000051 อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
70 สมัคร
67 19101000084 อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 3
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 3.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
68 19109000075 เคมี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3.ไม่รับตาบอดสี
20 สมัคร
69 19108000066 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
25 สมัคร
70 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
10 สมัคร
71 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
35 สมัคร
72 19108000067 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
30 สมัคร
73 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
74 19108000068 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
5 สมัคร
75 19109000076 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
76 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
77 19108000069 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
15 สมัคร
78 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
79 19105000045 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
รวม 1,886
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot