# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ แผนการเรียน รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000049 Business Engilsh หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
2 19105000048 International Business Adminsitration หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
3 19105000047 Marketing หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 -5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
4 19105000036 การตลาด ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1.ใช้ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.สอบสัมภาษณ์
26 สมัคร
5 19105000041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
6 19103000018 การผลิตพืช ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
7 19105000043 การเงิน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
ศิลป์-คำนวน GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สอบสัมภาษณ์
50 สมัคร
8 19109000072 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
9 19102000017 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 3
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. สอบสัมภาษณ์
6 สมัคร
10 19109000073 ชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3.ไม่รับตาบอดสี
10 สมัคร
11 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4. สอบปฏิบัติ
10 สมัคร
12 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงานด้านการออกแบบทั่วไป
18 สมัคร
13 19111000133 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ
(เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า2.50
3. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
14 19107000055 ประติมากรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4 สมัคร
15 19103000020 ประมง ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
16 19109000078 ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3. ไม่รับตาบอดสี
10 สมัคร
17 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์-คณิต GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
18 19104000107 วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ (4 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.7
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.70
2. สอบสัมภาษณ์

4 สาขาวิชาประกอบด้วย
-วิศวกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
- วิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ
48 สมัคร
19 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
6 สมัคร
20 19102000010 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
21 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
23 สมัคร
22 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
1 สมัคร
23 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1.แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
13 สมัคร
24 19102000012 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
13 สมัคร
25 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
3 สมัคร
26 19107000057 ศิลปะไทย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
1. ใช้ GPAX 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
3.แฟ้มสะสมผลงาน
4 สมัคร
27 19109000074 สถิติประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
28 19103000019 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
29 19111000082 สุขภาพและความงาม ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ
(เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
30 19109000075 เคมี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต GPAX 2.25
1. แผนวิทย์-คณิต
-GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
-เกรดเฉลี่ยสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีความสามารถ พิเศษด้านกิจกรรม ทางด้านวิชาการจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ
2. สอบสัมภาษณ์
3.ไม่รับตาบอดสี
10 สมัคร
31 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
10 สมัคร
32 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.75
ศิลป์-ภาษา GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ แผนศิลป์-คำนวณ หรือแผนศิลป์-ภาษา GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
15 สมัคร
33 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
34 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
32 สมัคร
35 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.75
1. ใช้ GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
21 สมัคร
36 19105000045 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต GPAX 2.5
ศิลป์-คำนวน GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ GPAX 4-5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
รวม 578
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot