# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ แผนการเรียน รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000049 Business Engilsh หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX =20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1= 20% 5. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
2 19105000048 International Business Adminsitration หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX =20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1= 20% 5. สอบสัมภาษณ์ 20 สมัคร
3 19105000047 Marketing หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX =20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1= 20% 5. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
4 19105000037 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
35 สมัคร
5 19101000002 การจัดการการโรงแรม ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
6 19101000003 การจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
7 19105000042 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 30% 5. PAT 1 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 55 สมัคร
8 19105000035 การตลาด ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์ 30 สมัคร
9 19105000036 การตลาด ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์ 15 สมัคร
10 19101000001 การท่องเที่ยว ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
11 19105000041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 30% 5. PAT 1 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
55 สมัคร
12 19103000018 การผลิตพืช ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 แผนวิทยาศาสตร์
10 สมัคร
13 19106000053 การศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 20% 4. PAT 5 = 30% 5 .สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
14 19106000050 การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 35% 4. PAT 6 = 15% 5 .สอบสัมภาษณ์ 6 สมัคร
15 19105000043 การเงิน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 30% 5. PAT 1 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 50 สมัคร
16 19111000081 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75 2. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
17 19109000072 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 25% 6. PAT 2 = 15% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
18 19105000040 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
40 สมัคร
19 19102000017 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=10%
5. PAT1=25%
6. PAT5=15%
7. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 แผน วิทย์-คณิต คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 สมัคร
20 19107000054 จิตรกรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
21 19109000073 ชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 10% 6. PAT 2 = 30% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 9.ไม่รับตาบอดสี 20 สมัคร
22 19107000065 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 15% 4. PAT 5 = 15% 5. PAT 6 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 7. สอบปฎิบัติ 5 สมัคร
23 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 15% 4. PAT 5 = 15% 5. PAT 6 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 7. สอบปฎิบัติ 5 สมัคร
24 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 5 สมัคร
25 19111000133 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า 2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
26 19107000063 นาฏศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 15% 4. PAT 5 = 15% 5. PAT 6 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 7. สอบปฎิบัติ 10 สมัคร
27 19105000044 บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 30% 5. PAT 1 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 55 สมัคร
28 19107000055 ประติมากรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
29 19103000020 ประมง ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
30 19112000083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT 2 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 7. 3. ผลการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพในวันสอบ 20 สมัคร
31 19109000078 ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 10% 6. PAT 2 = 30% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 9. ไม่รับตาบอดสี 10 สมัคร
32 19101000004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
33 19101000005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
34 19105000039 วิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
15 สมัคร
35 19109000077 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 20% 6. PAT 2 = 20% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
36 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์-คณิต รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 แผนวิทยาศาสตร์
20 สมัคร
37 19104000107 วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ (4 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 20 สมัคร
38 19102000011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
39 19104000029 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
40 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
41 19104000030 วิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
42 19104000085 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
43 19102000010 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 แผนวิทย์-คณิต
5 สมัคร
44 19104000025 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
3 สมัคร
45 19104000144 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 4 สมัคร
46 19104000143 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 3 สมัคร
47 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
48 19104000024 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
49 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
50 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 20% 5. PAT3 = 30% 6. สอบสัมภาษณ์ 5 สมัคร
51 19102000012 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=15%
5. PAT2=15%
6. PAT3=20%
7. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
52 19102000006 วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
53 19102000007 วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
54 19106000117 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 35% 4. PAT 6 = 15% 5 .สอบสัมภาษณ์ 3 สมัคร
55 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
56 19107000057 ศิลปะไทย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
57 19110000079 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 4 = 40% 5. สอบปฏิบัติ 6. สอบสัมภาษณ์ 20 สมัคร
58 19110000080 สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 4 = 40% 5. สอบปฏิบัติ 6. สอบสัมภาษณ์ 20 สมัคร
59 19109000074 สถิติประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 20% 6. PAT 2 = 20% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
60 19103000019 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
61 19111000082 สุขภาพและความงาม ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
วิทยาศาสตร์ GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า 2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
62 19104000023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (7 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT 3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์

(7 สาขาวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุ
50 สมัคร
63 19107000058 ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
64 19107000059 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
65 19107000060 ออกแบบภายใน ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 10% 4. PAT 6 = 40% 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบปฎิบัติ 2 สมัคร
66 19106000051 อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1. GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 35% 4. PAT 6 = 15% 5 .สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
67 19101000084 อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
68 19109000075 เคมี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 10% 6. PAT 2 = 30% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 9.ไม่รับตาบอดสี 10 สมัคร
69 19108000066 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
25 สมัคร
70 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
5 สมัคร
71 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
20 สมัคร
72 19108000067 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
ม.6 ทุกแผนการเรียน
20 สมัคร
73 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
74 19108000068 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย) 10 สมัคร
75 19109000076 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX =20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 10% 5. PAT 1 = 20% 6. PAT 2 = 20% 7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 8. สอบสัมภาษณ์ 10 สมัคร
76 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
77 19108000069 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 1.ใช้ GPAX = 20% 2. O-NET = 30% 3. GAT = 30% 4. PAT 1 = 20% 5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย) 5 สมัคร
78 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้สมัครทั่วไป
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
- ม.6 ทุกแผนการเรียน
10 สมัคร
79 19105000045 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ 2. GPAX = 20% 3. O-NET = 30% 4. GAT = 30% 5. PAT 1 = 20% 6. สอบสัมภาษณ์ 30 สมัคร
รวม 1,068
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot