# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ แผนการเรียน รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000049 Business Engilsh หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
2 19105000048 International Business Adminsitration หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
3 19101000002 การจัดการการโรงแรม ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT= 40%
4. PAT 7.4 = 10%
5. สอบสัมภาษณ์
11 สมัคร
4 19101000003 การจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30% 
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
5 19105000036 การตลาด ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
6 19101000001 การท่องเที่ยว ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30% 
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
16 สมัคร
7 19105000041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
8 19103000018 การผลิตพืช ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
9 19105000043 การเงิน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
10 19111000081 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.75
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สอบสัมภาษณ์
15 สมัคร
11 19109000072 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 25%
6. PAT 2 = 15%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
12 19107000054 จิตรกรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
13 สมัคร
13 19109000073 ชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
10 สมัคร
14 19107000065 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
10 สมัคร
15 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
6 สมัคร
16 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
36 สมัคร
17 19111000133 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
18 19107000055 ประติมากรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
11 สมัคร
19 19103000020 ประมง ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
20 19112000083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. ผลการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพในวันสอบ
20 สมัคร
21 19109000078 ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
10 สมัคร
22 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
23 19104000107 วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ (4 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
24 19104000029 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
25 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
26 19104000030 วิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
25 สมัคร
27 19104000025 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX =20% 
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
28 19104000144 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
29 19104000143 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
30 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
2 สมัคร
31 19104000024 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX =20% 
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20% 
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
32 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต 
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
2 สมัคร
33 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT3 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
35 สมัคร
34 19106000117 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5 .สอบสัมภาษณ์
12 สมัคร
35 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
9 สมัคร
36 19107000057 ศิลปะไทย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
10 สมัคร
37 19110000079 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 4 = 40%
5. สอบปฏิบัติ
6. สอบสัมภาษณ์
17 สมัคร
38 19109000074 สถิติประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
5 สมัคร
39 19103000019 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10% 
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
40 19111000082 สุขภาพและความงาม ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต GPAX 2.5
1. แผนวิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์
40 สมัคร
41 19107000059 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
5 สมัคร
42 19109000075 เคมี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
5 สมัคร
43 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
5 สมัคร
44 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
5 สมัคร
45 19108000067 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
5 สมัคร
46 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30% 
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
10 สมัคร
47 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
48 19108000069 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์(แนบผลงานทีเกียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
5 สมัคร
49 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
30 สมัคร
50 19105000045 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
20 สมัคร
รวม 750
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot