หากท่านยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ แล้วและยังไม่ ยกเลิกสิทธิ์/สละสิทธิ์ ในรอบที่ผ่านมาจะทำให้ผลการสมัคร TCAS รอบที่ 5 ถือเป็นโมฆะ


# รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค คณะ แผนการเรียน รายละเอียด จำนวนรับ สมัคร
1 19105000048 International Business Adminsitration หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์

(หลักสูตรนานาชาติ)
40 ปิดรับสมัคร
2 19105000145 Logistics and Supply Chani Management ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1= 20%
6. สอบสัมภาษณ์

(หลักสูตรนานาชาติ)
40 ปิดรับสมัคร
3 19105000047 Marketing หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์

(หลักสูตรนานาชาติ)
40 ปิดรับสมัคร
4 19105000037 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
5 19101000002 การจัดการการโรงแรม ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
24 ปิดรับสมัคร
6 19101000003 การจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
46 ปิดรับสมัคร
7 19105000042 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
8 19105000035 การตลาด ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
9 19105000036 การตลาด ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
10 19105000146 การตลาด (ไทวัสดุ) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.5
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรพร้อมมีรายได้ระหว่างเรียนกับไทวัสดุ
4. บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ
5. สอบสัมภาษณ์
40 ปิดรับสมัคร
11 19101000001 การท่องเที่ยว ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
27 ปิดรับสมัคร
12 19105000041 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
13 19103000018 การผลิตพืช ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
14 19106000050 การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5 .สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
15 19105000043 การเงิน ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
30 ปิดรับสมัคร
16 19111000081 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GAT
3. PAT2 (72)
4. สอบสัมภาษณ์
(ผู้เข้าศึกษาต้องมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32 เนื่องจากผู้สาเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนและสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ)
40 ปิดรับสมัคร
17 19109000072 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 25%
6. PAT 2 = 15%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
30 ปิดรับสมัคร
18 19105000040 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
15 ปิดรับสมัคร
19 19102000017 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. แผนวิทย์-คณิต/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=10%
5. PAT1=25%
6. PAT5=15%
7. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
20 19107000054 จิตรกรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
10 ปิดรับสมัคร
21 19109000073 ชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
30 ปิดรับสมัคร
22 19107000065 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
15 ปิดรับสมัคร
23 19107000064 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
20 ปิดรับสมัคร
24 19107000061 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
40 ปิดรับสมัคร
25 19111000133 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ 1. แผนวิทยาศาสตร์
(รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GAT
3. PAT2 (72)
4. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
26 19107000063 นาฏศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
20 ปิดรับสมัคร
27 19105000044 บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
10 ปิดรับสมัคร
28 19107000055 ประติมากรรม ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
20 ปิดรับสมัคร
29 19103000020 ประมง ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
30 19112000083 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์ วิทย์-คณิต GPAX 2
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. สอบสัมภาษณ์
4. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามเอกสารท้ายประกาศ จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิก) มาประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย
42 ปิดรับสมัคร
31 19109000078 ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
35 ปิดรับสมัคร
32 19101000004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
10 ปิดรับสมัคร
33 19101000005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
35 ปิดรับสมัคร
34 19105000039 วิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
35 19109000077 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
36 19103000022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์-คณิต GPAX 2.5
1. แผนวิทย์-คณิต GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.สอบสัมภาษณ์
40 ปิดรับสมัคร
37 19104000107 วิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ (4 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
60 ปิดรับสมัคร
38 19102000011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนวิทย์-คอมพิวเตอร์
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
15 ปิดรับสมัคร
39 19104000029 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
40 19104000027 วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
25 ปิดรับสมัคร
41 19104000030 วิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
10 ปิดรับสมัคร
42 19104000085 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
43 19102000010 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
25 ปิดรับสมัคร
44 19104000025 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
45 19104000144 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
46 19104000143 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
47 19102000009 วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
40 ปิดรับสมัคร
48 19104000024 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไมรับตาบอดสี
10 ปิดรับสมัคร
49 19102000008 วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
50 19104000028 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
51 19102000012 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=15%
5. PAT2=15%
6. PAT3=20%
7. สอบสัมภาษณ์
15 ปิดรับสมัคร
52 19102000006 วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
10 ปิดรับสมัคร
53 19102000007 วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
54 19106000117 ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
55 19107000056 ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
15 ปิดรับสมัคร
56 19107000057 ศิลปะไทย ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
15 ปิดรับสมัคร
57 19110000079 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 4 = 40%
5. สอบปฏิบัติ
6. สอบสัมภาษณ์
10 ปิดรับสมัคร
58 19110000080 สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 4 = 40%
5. สอบปฏิบัติ
6. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
59 19109000074 สถิติประยุกต์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
35 ปิดรับสมัคร
60 19103000019 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
61 19111000082 สุขภาพและความงาม ภาคปกติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ 1. แผนวิทยาศาสตร์
(รวมในแผนการศึกษา)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (เป็นต้น) หรือเทียบเท่า
2. GAT
3. PAT2 (72)
4. สอบสัมภาษณ์
20 ปิดรับสมัคร
62 19104000023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (7 สาขาวิชา) ภาคปกติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 ปิดรับสมัคร
63 19107000058 ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
2 ปิดรับสมัคร
64 19107000059 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
5 ปิดรับสมัคร
65 19107000060 ออกแบบภายใน ภาคปกติ ศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
5 ปิดรับสมัคร
66 19101000084 อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาคปกติ ศิลปศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
9 ปิดรับสมัคร
67 19109000075 เคมี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต 1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
30 ปิดรับสมัคร
68 19108000137 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาคพิเศษ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
25 ปิดรับสมัคร
69 19108000070 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
5 ปิดรับสมัคร
70 19108000071 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
5 ปิดรับสมัคร
71 19108000067 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
5 ปิดรับสมัคร
72 19103000021 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ เทคโนโลยีการเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GPAX 2.25
ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. ใช้ GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.สอบสัมภาษณ์
30 ปิดรับสมัคร
73 19108000139 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคพิเศษ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
25 ปิดรับสมัคร
74 19109000076 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
5 ปิดรับสมัคร
75 19102000015 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
40 ปิดรับสมัคร
76 19102000013 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
35 ปิดรับสมัคร
77 19105000045 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวน 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผนศิลป์-คำนวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
30 ปิดรับสมัคร
รวม 1,555
Copyright ARIT@RMUTT Template by Medialoot