ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า)ติดต่อสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
 
 
 
 
1 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561

รอบที่ 1 PORTFOLIO

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ GPAX, Portfolio, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 มกราคม 2562
เข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครรอบเพิ่มเติม (ไม่ต้องชำระเงิน)

วันที่ 10 – 13 ม.ค.62 – รับสมัคร TCAS1 เพิ่มเติม
วันที่ 16 ม.ค.62 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
วันที่ 20 ม.ค.62 – สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 ม.ค.62 – ประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เพิ่มเติม

 
 
 
 
 
4 ก.พ. 2562 - 23 มี.ค. 2562

รอบที่ 2 โควตา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 
 
 
 
 
17 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สมัครที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

 
 
 
 
 
9 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562

รอบที่ 4 ADMISSION

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สมัครที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

 
 
 
 
 
30 พ.ค. 2562 - 9 มิ.ย. 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร : : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่